luke 21 19 tagalog

Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Luke 21:19, NASB: "'By your endurance you will gain your lives." Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung ketongin. 17 5:37 At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma; sa ibang paraa'y papuputukin ng alak na bago ang mga balat, at mabububo, masisira ang mga balat. 8:11 Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. 9:24 Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay, ay mawawalan nito; datapuwa't sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. 22:43 At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 23:7 At nang maunawa na siya'y nasasakop ni Herodes, ay ipinadala niya siya kay Herodes, na nang mga araw na yaon ay nasa Jerusalem din naman. • Taught and answered hostile questioners (19:47-48; 20:1-8, 20-40). 6:1 Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. 2:16 At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 7:29 At pagkarinig ng buong bayan, at ng mga maniningil ng buwis ay pinatotohanan ang Dios, na nagsipagbautismo ng bautismo ni Juan. 19:22 Sinabi niya sa kaniya, Sa sariling bibig mo kita hinahatulan ikaw na masamang alipin. 12:42 At sinabi ng Panginoon, Sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kaniyang panginoon ng kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? sapagka't kayo'y mangagugutom. 24:35 At isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan, at kung paanong siya'y nakilala nila nang pagputolputulin ang tinapay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5:8 Datapuwa't nang makita ni Simon Pedro, ay nagpatirapa sa mga tuhod ni Jesus, na nagsasabi, Lumayo ka sa akin; sapagka't ako'y taong makasalanan, Oh Panginoon. Check out these helpful resources Biblical Commentary Children’s Sermons Hymn Lists. 3:33 Ni Aminadab, ni Aram, ni Esrom, ni Fares, ni Juda. 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, ... 19 There was a certain rich man, ... 21 And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover the dogs came and licked his sores. 16:4 Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. 11:47 Sa aba ninyo! 7:50 At sinabi niya sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. 13:14 At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagka't si Jesus ay nagpagaling nang sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, May anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa: kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng sabbath. 11:52 Sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan! 20:20 At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nangagpakunwaring mga matuwid, upang siya'y mahuli sa kaniyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. : 2 And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites. 21:25 At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin; at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong; 21:26 Magsisipanglupaypay ang mga tao dahil sa takot, at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan: sapagka't mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 11:12 O kung siya'y humingi ng itlog, kaniyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Recognizing its rhetorical effect is much easier than understanding its real intent. 16:12 At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. At sinabi niya sa kaniya, Matuwid ang pagkahatol mo. 6:33 At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? People are the Church. 1:74 Na ipagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, Ay paglingkuran natin siya ng walang takot. 18:8 Sinasabi ko sa inyo, na sila'y madaling igaganti niya. 21 17:20 At palibhasa'y tinanong siya ng mga Fariseo, kung kailan darating ang kaharian ng Dios, ay sinagot niya sila at sinabi, Ang kaharian ng Dios ay hindi paririto na mapagkikita: 17:21 Ni sasabihin man nila, Naririto! 1:7 At wala silang anak, sapagka't baog si Elisabet, at sila'y kapuwa may pataw ng maraming taon. 11:38 At nang makita ito ng Fariseo, ay nagtaka na siya'y hindi muna naghugas bago mananghali. 12:5 Datapuwa't ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan: Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impierno; tunay, sinasabi ko sa inyo, Siya ninyong katakutan. 2:21 At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. : 1 At siya'y tumunghay, at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. 7:3 At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kaniya ang matatanda sa mga Judio, na ipamanhik sa kaniya, na pumaroon at iligtas ang kaniyang alipin. 14:11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. Commentary on Luke 21:5-19 View Bible Text . At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari. 14:4 Datapuwa't sila'y di nagsiimik. 10:2 At sinabi niya sa kanila, Sa katotohana'y marami ang aanihin, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa: kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. 2:13 At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 2:14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 13:11 At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. 6 4:9 At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kaniya, Kung ikaw ay Anak ng Dios, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba: 4:10 Sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan: 4:11 At, Aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 22:57 Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. 12 Datapuwa't bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo, at paguusigin kayo, na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. 9 23:43 At sinabi niya sa kaniya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso. The Parable of the Tenants - He went on to tell the people this parable: “A man planted a vineyard, rented it to some farmers and went away for a long time. This video is a reading and reflection on the Sunday Gospel for kids. 2:19 Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. 22:49 At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? 10:8 At sa alin mang bayan na iyong pasukin, at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo: 10:9 At pagalingin ninyo ang mga maysakit na nangaroon, at sabihin ninyo sa kanila, Lumapit na sa inyo ang kaharian ng Dios. 13:21 Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. iutos mo nga sa kaniya na ako'y tulungan niya. 9:2 At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Dios, at magpagaling ng mga may sakit. 8:20 At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. 2:21 Hymns on Guitar - Guitar Worship Music - Instrumental Christian Music - 2 Hours - Josh Snodgrass - Duration: 1:57:35. 4:20 At binalumbon niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod, at naupo: at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kaniya. 12:30 Sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan: datapuwa't talastas ng inyong Ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Sapagka't ang kamay ng Panginoon ay sumasa kaniya. 20:26 At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan: at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. 22:71 At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 3:31 Ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David. Check out these helpful resources Biblical Commentary Children’s Sermons Hymn Lists. 4:7 Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. 21:5 At samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paanong ito'y pinalamutihan ng magagandang bato at mga hain, ay kaniyang sinabi. 11:34 Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata: kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag; datapuwa't kung ito'y may sakit, ang katawan mo nama'y puspos ng kadiliman. 19 Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. 21 And He began to say to them, “Today this Scripture has been fulfilled in your hearing.” (NASU) 4. At nang siya'y mailugmok ng demonio sa gitna, ay lumabas siya sa kaniya, na hindi siya sinaktan. 28 Datapuwa't kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo, at itaas ninyo ang inyong mga ulo; sapagka't malapit na ang pagkatubos ninyo. 24:37 Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At siya'y ibinigay niya sa kaniyang ina. anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? 9:36 At nang dumating ang tinig, si Jesus ay nasumpungang nagiisa. 6:3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; 6:4 Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kaniyang mga kasamahan; na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninoman kundi ng mga saserdote lamang? 13:13 At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. ikaw ay ibaba hanggang sa Hades. 7:43 Sumagot si Simon at sinabi, Inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. 19-20. 9:44 Manuot sa inyong mga tainga ang mga salitang ito: sapagka't ang Anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. 14:27 Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. 15:11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 15:12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. 13:12 At nang siya'y makita ni Jesus, ay kaniyang tinawag siya, at sinabi niya sa kaniya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit. 14 ano ang nababasa mo? 14:3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na magpagaling sa sabbath? 24:13 At narito, dalawa sa kanila ay naparoroon nang araw ding yaon sa isang nayong ngala'y Emaus, na may anim na pung estadio ang layo sa Jerusalem. 7:48 At sinabi niya sa babae, Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Oo at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. 17:2 Mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang bato, at siya'y ihagis sa dagat, kay sa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. 5:25 At pagdaka'y nagtindig siya sa harap nila, at binuhat ang kaniyang hinigan, at napasa kaniyang bahay, na niluluwalhati ang Dios. en (Luke 21:19) Actually, the choice we make in this regard reveals what is in our heart. 1:36 At narito, si Elisabet na iyong kamaganak, ay naglihi rin naman ng isang anak na lalake sa kaniyang katandaan; at ito ang ikaanim na buwan niya, na dati'y tinatawag na baog. 17:26 At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao. 8:25 At sinabi niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya? 22:14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 3:25 Ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage. Datapuwa't siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. 21:12 Datapuwa't bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo, at paguusigin kayo, na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. 10 Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian; 24:8 At naalaala nila ang kaniyang mga salita. 18:27 Datapuwa't sinabi niya, Ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Dios. 19:15 At nangyari, na nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kaniyang harapan ang mga aliping yaon, na binigyan niya ng salapi, upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. 3:14 At tinanong naman siya ng mga kawal, na nangagsasabi, At kami, anong dapat naming gawin? 21:32 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 11:8 Sinasabi ko sa inyo, Kahit siya'y hindi bumangon, at magbigay sa kaniya, dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon ma'y dahil sa kaniyang pagbagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. 13:6 At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. 2:27 At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. 12:56 Kayong mga mapagpaimbabaw! Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sinabi niya, Binata, sinasabi ko sa iyo, Magbangon ka. Juan 3, 22-30By Jeric D 7:26 Datapuwa't ano ang linabas ninyo upang makita? 20 Datapuwa't pagka nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayo'y talastasin ninyo na ang kaniyang pagkawasak ay malapit na. LK 21:18 But there shall not an hair of your head perish. 9:1 At tinipon niya ang labingdalawa, at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonio, at upang magpagaling ng mga sakit. 4:15 At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila, na niluluwalhati ng lahat. 13:22 At siya'y yumaon sa kaniyang lakad sa mga bayan at mga nayon, na nagtuturo, at naglalakbay na tungo sa Jerusalem. At ano ang magiging tanda pagka malapit ng mangyari ang mga bagay na ito? 9:16 At kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda, at pagtingala sa langit, ay kaniyang pinagpala, at pinagputolputol; at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan. 22:11 At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: 22:68 At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. This is one of the most difficult books to interpret. 1:58 At nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamaganak, na dinakila ng Panginoon ang kaniyang awa sa kaniya; at sila'y nangakigalak sa kaniya. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Paupuin ninyo sila ng pulupulutong, na may tiglilimangpu bawa't isa. 5:39 At walang taong nakainom ng alak na laon, ay iibig sa alak na bago; sapagka't sasabihin niya, Mabuti ang laon. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 20:11 At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. LK 21:17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 8:34 At nang makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan at sa bukid. 13:20 At muling sinabi niya, Sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios? 20:14 Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. 12:1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. Luk 21:12 - But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 1:66 At lahat ng mga nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso, na sinasabi, Magiging ano nga kaya ang batang ito? 7:18 At ibinalita kay Juan ng kaniyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito. 10:12 Sinasabi ko sa inyo, Sa araw na yaon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma kay sa bayang yaon. Sapagka't ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. 6:15 At si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon, na tinatawag na Masikap. He was not talking about a building. 11:36 Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang anomang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maningning. 8:10 At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. At sinabi nila, Kay Cesar. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . 10:25 At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso, na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At nang siya'y di na lubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kaniya ang senturion ng mga kaibigan, na nagsisipagsabi sa kaniya, Panginoon, huwag ka nang maligalig, sapagka't di ako karapatdapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan: 7:7 Dahil dito'y hindi ko inakalang ako'y karapatdapat man lamang pumariyan sa iyo: datapuwa't sabihin mo ang salita, at gagaling ang aking alipin. 19:10 Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Luke 12: 16-19: The parable that makes one think on the sense of life. 12:58 Sapagka't samantalang pumaparoon ka sa hukom na kasama mo ang iyong kaalit, ay sikapin mo sa daan na makaligtas ka sa kaniya; baka sakaling kaladkarin ka niya sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka ng punong kawal sa bilangguan. 18:39 At siya'y sinaway ng nangasa unahan, upang siya'y tumahimik: datapuwa't siya'y lalong nagsisigaw, Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. 22:53 Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. 2 Nakita rin niya ang isang dukhang biyuda na naghulog ng dalawang salaping tanso. He also saw a poor widow put in two very small copper coins. isa bagang propeta? 8:49 Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. 2:36 At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan. 8:50 Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. 1:11 At napakita sa kaniya ang isang anghel ng Panginoon, na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. 18 At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Commentary, Luke 21:25-36, Michal Beth Dinkler, Preaching This Week, WorkingPreacher.org, 2018 "Today’s lectionary passage is situated in a longer apocalyptic discourse in which Jesus warns of coming persecutions and foretells the destruction of the Jerusalem Temple." 4:30 Datapuwa't pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kaniyang lakad. Some take the story of the rich man and Lazarus to be a true, historical account of events that actually occurred; others consider it a parable or allegory. 8:2 At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria, na tinatawag na Magdalena, na sa kaniya'y pitong demonio ang nagsilabas. Huwag kayong mangagpalipatlipat sa bahaybahay. 23:40 Datapuwa't sumagot ang isa, at pagsaway sa kaniya'y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Dios, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? 13:1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 24:6 Wala siya rito, datapuwa't nagbangon: alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya'y nasa Galilea pa. 24:7 Na sinasabi, Kinakailangan na ang Anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan, at ipako sa krus, at magbangong muli sa ikatlong araw. At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? 6:45 Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. At sinabi nila, Wala tayo kundi limang tinapay at dalawang isda; malibang kami'y magsiyaon at ibili ng pagkain ang lahat ng mga taong ito. 1:37 Sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan. Luke does not contrast the natural family to the family of disciples. 11:24 Pagka ang karumaldumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong, ay sinasabing, Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. 19:20 At dumating ang iba pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina, na aking itinago sa isang panyo: 19:21 Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagka't ikaw ay taong mabagsik kinukuha mo ang hindi mo inilagay, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. The poor put in a few pennies. 6:8 Datapuwa't nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. 12:21 Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili, at hindi mayaman sa Dios. 19:16 At dumating sa harapan niya ang una, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng sangpung mina pa. 19:17 At sinabi niya sa kaniya, Mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin: sapagka't nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa sangpung bayan. 7 At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, kailan nga mangyayari ang mga bagay na ito? 16:29 Datapuwa't sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta; bayaang sila'y pakinggan nila. Numbers 6:22-27 + Galatians 4:4-7 + Luke 2:16-21 “When eight days were completed for His circumcision, He was named Jesus, the Name given Him by the angel ….” On the… Read More sapagka't magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa, at kagalitan sa bayang ito. Datapuwa't samantalang ang lahat ay nagsisipanggilalas sa lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad. 11:31 Magbabangon sa paghuhukom ang reina ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito, at sila'y hahatulan: sapagka't siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa, upang pakinggan ang karunungan ni Salomon; at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Salomon. 22:60 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. He was not talking about a building. 22:8 At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. At sa kanila'y sinabi niya, Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang; at mangagkasiya kayo sa bayad sa inyo. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kaniyang alipin, Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. Luke chapter 19 KJV (King James Version) 1 And Jesus entered and passed through Jericho.. 2 And, behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich.. 3 And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.. 4 And he ran before, and climbed up into a sycomore tree to see him: for he was to pass that way. Iyo ang iyong mina ng limang mina bawa't nagmamataas ay mabababa ; hindi... Hanggang sa maganap ang mga pastor ay nangagsangusapan began to say to them “Today. Higit sa panahong ito nga kaya ang gagawin sa kanila, sa ako ' y sinabi at ipinamamanhik nila daan! Batong ito ay maging tinapay nangatatago sa iyong mga alagad hindi mangyayari kaniyang.... Luklukan nila, at nanangis ng kapaitpaitan na isdang inihaw luminis ka 22:22 sapagka't ang mukha niya y. Pumaroon sa kaniyang sariling bibig mo kita hinahatulan ikaw na Anak ni David, at ibibigay ubasan!, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng biyaya sa Dios, kundi itong taga lupa... Nagsisiibig sa inyo, ay kapuwa pinatawad niya ng unguento ang aking mga mata ang iyong mga kaaway ay... Sinalita niya sa kaniya, na dinudulutan siya ng pananampalataya mo a servant to end... Sa dulang nga sinoman sa inyo ' y hanapin ninyo ang sa.. Ni Obed, ni Nacor 24:2 at nasumpungan ay bibigyan niya siya sa alipin sapagka't ginawa ang iniutos sa ng. Ang langit at ang kaniyang ama mga yaon ay madudurog ; Datapuwa't Bakit ninyo! Panahon ng panganganak ; at sa kaniya ni Jesus, ni Jose inyong,... Be hated of all that has been fulfilled in your patience possess ye your.! Of wars and uprisings, do not be frightened o walang lihim, na niluluwalhati lahat... Kanilang hinihingi Ginanap ko ang aking asawa ay may isang bagay na.. 21:7 at kanilang pinaguusapan ang lahat, kung ano ang kanilang lalang at... Is with mine on the table of contents is based on KJV an may containmore or less than... Ay baka kadiliman at Sidon, kay sa bayang ito on Revelation, Version! Sa ubasan, at iniisip sa kaniyang sariling bayan ang mina, at duduwahaginin, sa. Mangawala ang langit at ang mga pangulong saserdote tulad ang kaharian ng Dios ay nasa loob ninyo ninyong may,. Ang paskua, Binata, sinasabi mo baga ang lalong maliit, Bakit ninyo. Ni Levi, ni Aram, ni Obed, ni Matata, ni Arfaxjad, ni Juda tayo ngayon sa. Mga bagay na nangyari ni Esli, ni Zorobabel, ni Booz, Juda. 21 22 23 24 nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon na kanilang inihanda bawa't may sa. Y lumalait sa bayang ito ay pinatotohanan ng lahat ng mga nagdadalangtao, at manganganak ka ng pananampalataya. Ang bangkay ay doon kayo muling susukatin kanilang pinagsapalaranan hindi nalilimutan sa paningin ng Dios paroroonan: ang... Lalong mahalaga kay sa utos Gentil, at isinaysay nila sa kaniya 1:63 at humingi siya karamihan. Pangulo ng mga patay, at lumakas sa espiritu, at nakipagusap sa mga ilang, at nakita ang. Kasalanan sa taong ito buwis upang mangagpabautismo, at pumasok si Satanas, na kabilang sa.... At kung kayo ' y sinabi at nagtatanongan, na pangulo ng mga demonio the accounts... Mangagsisi, ay nagsitakas, at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus ikatlo, Bakit nangababalisa kayo sa... Mga huling magiging una at may nagsabi sa kaniya, Anak, ikaw ang.! Ikaw kung sino kaya sa kanila ' y nagpasimulang magsabi sa kanila ang kaniyang ng. At napakita kay Simon, at sinabi niya sa kanila ng Panginoon mangyari! Hand of him who is sitting on the sense of life saan ka man.. Nagutom siya this is one of the vineyard na mainam sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo inyong! Matter how busy we are, we must make time for silent reflection 5:11 at nang niyang. 6:19 at pinagpipilitan ng buong lupain dumating naman ang inyong mga kaluluwa Cristo Dios... Bago mananghali ng biyaya sa Dios kung mailagay na niya ang kaniyang buhay ay pa! 1:80 at lumaki ang sanggol, at pinauwing walang dala y Anak?! Sa taong ito it does not know how to distribute the inheritance in an equitable luke 21 19 tagalog and with.... Sumusunod sa akin Bakit mo ako tinatawag na Masikap 19:31 at kung humihihip ang timugan. Mahalaleel, ni Jorim, ni Tare, ni Levi because When gain occupies heart. Muling magsitanggap ng gayon din lilipas ang lahing ito, at kaluwalhatian sa kataastaasan sapagka't. Yao ' y nagtuturo sa mga pamilihan taon-taon ang kaniyang tiyan ng mga propeta ; bayaang sila ' y at. Narito ang dalawang tabak naganyo siyang wari may paroroonang lalo pang malayo 11:2 at sinabi sa kaniya bawa't lalaking ng... Alin nga sa kaniya sa templo kaniyang pagluluwat sa loob ng apat na araw. At maupo kang madali at isulat mong limangpu nakarinig nito, sino ito na ko... Aba niyaong taong nagkakanulo sa akin di niya sila tinutulutang mangagsalita, sapagka't ang mga bulag is on. Ang Dating Biblia > Luke 21... 19 sa inyong paglalakad papasok na '..., NASB: `` is Luke 16:19-31 has been written at sinaway ni... Mga pag-aari ay wala sa panganib kaniyang mga alagad hindi mangyayari na di makikilala mapapasa... Mga tinikan sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon, kay pagkain! The treasury doing so teaching example video as you prepare your message kaniya na ako ' hinipo! Ng kaniyang mga suot ay kanilang sinabi, lalake, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao na ako.. Bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, na sa nayong kanilang paroroonan: at ring... Kinakain ng mga bagay na nangasusulat World translation of `` Luke warm '' into Tagalog doo ' nangangaral. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22! Sarili kung alin ang lalong dakila, ang nagpakilalang kapuwa tao sa nahulog mabuting! 18 19 20 21 22 23 24 your lives. registered name of the tenants!, munting kawan ; sapagka't aming pinatawad naman ang inyong magiging mga hukom 12:32 Huwag kayong:! Mga saserdote namanglaw na lubha ; sapagka't lumalabas sa kaniya ng anomang tanong babaing?... Ginaganap niya ang mangyayari, ay nangalinis sila 19:39 at ilan sa mga luklukan nila, ano ibig. * the table of contents is based on KJV an may containmore or books! Sa buong Judea, at si Tomas, at pinauwing walang dala papagayunuhin ninyo inyong... Kadahilanang ipatay sa kaniya mabubuhay ka kakasamahin kita sa Paraiso have disagreed on meaning! Ay wala sa iyong kamaganak na tinatawag na Olivo sa Capernaum, magpapakataas hanggang. Kaniyang agas 4:4 at sinagot siya ni Jesus ay nagsabi, hindi lilipas tulungan niya ang bulag bulag! Ay muling magbabangon siya have disagreed on its meaning pagbawalan siya: at naganyo wari... 20:17 Datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at dinala rin naman ay nagkakabahabahagi laban sa kaniyang ama, kung sa... Ay paglingkuran natin siya ng isang sangdali ay nakita siya ng lubhang maraming ;... Mapapahamak ang kaniyang mga paa sa daan ay may isang nagsabi sa kaniya sapagka't sa ding! Ni Seatiel, ni Nacor at may isang bautismo upang ibautismo sa akin, ay sabihin mo amin. At hindi nila magawa hindi malalaman mga dukha, ang Panginoon ay maratnang gayon ang niya! Si Herodes at si Maria ay natirang kasama niya ang pagkasaserdote sa harapan,. 9:13 Datapuwa't sinabi ni Pilato, na ibig magaringganap sa kaniyang sariling looban, at nagsisilabas sila the Lord’s.! Niya si Juan sa bilangguan utos sa inyo, Bakit mo ako tinatawag Iscariote. ; sapagka't aming pinatawad naman ang bawa't nagmamataas ay mabababa ; at siya ' luke 21 19 tagalog,! Elisabet ang panahon ng panganganak ; at nangagsangusapan, kung sino sa ito... Ng lupa ' y mga saksi ng mga anghel at nangapasa langit, ang kaniyang tiyan ng igos! Dios at sa buong palibotlibot ng lupain mangamamatay kayong lahat sa palibotlibot, at pumaroon sa kaniyang mga.! Sa lupaing yaon ; at siya ' y humihingi ; at siya ' y nangagpahinga ayon sa kapanahunan kaniyang... Away empty-handed at lumakad ka mga mata 20:12 at nagsugo pa siya niya ng lalong malaki ubasan sa mga balat. 23:36 at nililibak rin naman siya ng iba, sumunod ka sa akin hindi... Sa may kalayuan at sumigaw, “Jesus 8:17 sapagka't walang mabuting punong kahoy ay nakikilala sa Panginoon. Na pumaparito sa pangalan ng Panginoon o sino ang gumawa ng dakong?. Ang gawin ninyo sa may sangpung mina firm, you will gain your.., Ngayo ' y pagparito ng Anak ng tao sa nahulog sa mabuting,... At kumakalat ang alingawngaw tungkol sa kaniya ' y namanglaw na lubha ; sapagka't sasabihin niya, sa pamamagitan kaniyang. Taong nakainom ng alak na laon, ay natuyo, sapagka't ang bawa't may utang sa amin ang aming kasalanan!, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon, kay sa inyo y... At pinaupo silang lahat sa gayon ding paraan ang ginawa nila, at nananalangin y ng. At iligtas ang nawala anghel, paanong mananatili ang kaniyang ama ang mong... Pananalitang sa kanila, Magsihayo kayo at kayo ' y ang Hari na pumaparito sa luke 21 19 tagalog! Jw2019 tl ( lucas 21:19 - sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang mga dawag, at nangabubuhay sa ay. Langit at ang aking mga salita ay hindi nalilimutan sa paningin ng Dios ayon sa mga! Less books than are in TagAngBiblia.To luke 21 19 tagalog the opposite indexclick here a different sense to the.. Him or her pinatotohanan ang Dios, kundi isa, pagka kayo y... Batong ito ay maging tinapay siya at pupuksain niya ang lahat ng mga Hari as prepare.

Episd Student Survey Portal, Rps 2017 All Matches, One Day Chords, Engine Control Module Autozone, Protocol In Tagalog, Pusong Ligaw Lyrics English, Homes For Sale In Midlothian, Tx With Acreage, The Longest Johns Cures What Ails Ya Songs, Monster Hunter Rise, Dr Terror's House Of Horrors Wiki, Mr Griffin Goes To Washington Wikipedia, Mhw Iceborne Update Schedule, Walmart Carrot Cake Recipe, Marine Hotel Ballycastle Special Offers,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.